DEL 1: NATIONALSTATEN

I denna vår första del av artikelserien som avhandlar hur vi ser på nationalism och vår politiska grund, tittar vi på nationalstaten.
Vad krävs för att ett geografiskt område skall kunna omnämnas som en nationalstat?
Kan Sverige av idag kallas för en nationalstat eller är det en provins i det statsbygge som går under namnet EU?
Vilken är vår historiska rätt till Sverige?

LYSSNA PÅ ARTIKELN ELLER LÄS DEN NEDAN

Vilken framtid som väntar Sverige beror på vilken väg som tas, den som en provins eller den som nationalstat.

En nationalstat är ett självständigt geografisk och administrativt område som innefattar ett eller flera folk.
Inom det geografiska område som är Sverige finns förutom majoritetsbefolkningen, svenskar, fem minoriteter som historiskt varit en del av Sverige och dessutom har vi en stor grupp som inte har sitt ursprung i någon av dessa folk. När vi talar om alla dessa, använder vi sveriges folk.
När vi talar om majoritetsbefolkningen, de av svensk etnicitet, talar vi om svenska folket.

Hur vi ser på folk förklaras närmare i delen folket som planeras att släppas snart.

Till skillnad från nationalitet, som är ett spirituellt vara, är nationalstaten ett vara som inkluderar fysisk frihet och en fysisk kraft som är nödvändig för att upprätthålla denna fysiska frihet.
Denna fysiska frihet är nödvändig för att folket skall kunna ha ett blomstrande liv, att kunna utvecklas eller ens att kunna överleva.

MISSA INTE SERIENS INLEDNINGSARTIKEL

Utan nationalstaten förtvinar folket och riskerar att slutligen dö. Endast extremt ståndaktiga folk kan leva mer än några generationer utan sin egen stat och utan en sådan stat skulle tillslut även en sånt strävsamt folk som det svenska, som vi känner det, slutligen att utplånas.

Nationell suveränitet består av två delar, den interna och den externa.
Den interna betyder, över alla dess människor och alla nationalstatens resurser. Den externa betyder nationalstatens suveränitet i förhållande till andra länder.

Som framgår är nationalstaten av mer materialistisk art än folket. Därför inkluderar nationell suveränitet, kontroll över de materiella tillgångar som krävs för nationalstatens överlevnad.

En nationalstat som avsäger sig rätten till kontroll över vare sig den externa eller interna är inte självständig och kan följaktligen inte längre kalla sig en nationalstat.
Vi har inte uppnått en nationell självständighet om vi har nöjt oss med att kontrollera våra gränser om utländska intressen kontrollerar vår ekonomi och vice versa.

Så nationalstatens suveränitet innefattar kontrollen över nationens alla materiella tillgångar, nationalstatens mark och all dessa naturresurser, all förmögenhet och alla produktionsmedel inom nationalstaten. Inget privat ägande står över nationalstatens rätt.

Men nationalstaten har en moralisk plikt att använda denna rätt till kontroll för att säkerställa lika friheter och rättigheter för hela Sveriges folk.

Denna nationalstatens rätt att kontrollera alla materiella tillgångar innebär inte att rätten till privat ägande avskaffas. Det är dock upp till nationalstaten att bestämma i vilken utsträckning det skall tillåtas och vilka sektorer som skall vara tillåtna att äga privat.

Denna politik skall styras så att, utom i exceptionella fall, skall ägandet vara av svenska medborgare.
Samhällsviktig infrastruktur och vår allmänna välfärd skall vara hårt kontrollerad. Skattepengar skall inte gå till privata vinstintressen.

Landets väl innebär dess medborgares väl. Man kan som nationalist inte separera Sverige från sveriges folk.

Sverige som historisk nationalstat

Vårt Sverige byggdes på obebyggd mark. Med hårt arbete och svåra umbäranden byggde våra äldre släktled det som senare skulle växa ihop till Sverige.

Många var de kroppar som slet till en tidig död, med arbetet att skaffa mat för dagen, att bryta nya odlingsmarker.

Under medeltiden hamnade vårt land under utländsk kontroll, understödda av element från främst svensk adel som såg möjligheter till personlig vinning och som kände att de hade mer solidaritet med utländsk adel än sina fattiga landsmän.

Denna tid är en tid, som det ofta pratas tyst om. Vissa vill knappt kännas vid att den funnits.
Varför? Jo för att då precis som nu var vi under utländsk kontroll. Då när vårt folk våldtogs, torterades och mördades av de utländske och deras medlöpare, reste sig folket, vår allmoge, anförda av sverige trogna ledare.

Mot en militärt överlägsen fiende, gjorde vårt folk uppror efter uppror, under en period längre än ett sekel. Trots att vi inte lyckades alla gånger, tappade inte folket sin frihetslängtan, man visst sin rätt och tänkte ta sin rätt.
Till slut lyckades befrielsekrigen och Sverige stod fritt från de utländske.

Med vår vunna nationella frihet, fortsatte vi att utveckla vårt land genom hårt slit, genomlidandes svält och genom att försvara oss mot utländsk aggression.
Oräkneliga är de som dött på slagfälten eller i arbete för att ge oss vårt land, det land som är vår rätt.

Genom vår historia har vi haft många och tidiga system för folkstyre. Under vår tidiga historia hade vi valkungar och under Engelbrekts befrielsekamp gjordes förbättringar i riksdagarna.

Under stora delar av 1900 talet kom socialdemokraterna att föra sveriges nationella talan. Detta både när det gäller att demokratisera samhället genom att driva på så att hela vårt folk fick rösträtt och bättre sociala förhållanden. Detta medans stora delar av borgerligheten, strävat för globalisering.
Att nationalismen blev en naturlig del av Sverige under den socialdemokratiska dominansen och byggandet av folkhemmet, gjorde att vi till stor del tog den för givet.

När socialdemokraterna senare kommer att byta spår, mot både multikulturalism och globalisering, blev vårt folk tagna på sängen och det skulle ta lång tid innan det stod klart att man skulle behöva söka sig andra vägar för att vårt land även i framtiden skall vara vårt.

Det viktiga är att lojaliteten som nationalist är till folket och landet inte till ett parti, för ett parti kan som vi sett byta riktning. Sviker det parti som utger sig för att stå upp för Sverige, är det inte längre ett nationalistiskt alternativ. Det är partiet som skall vara lojalt med folket inte tvärtom.

Våra hjältar och hjältinnor från vår historia har sällan skrivits in i några böcker, vi känner inte de flestas namn men vi har tagit del av deras verk.
Ett verk som de lämna till senare generationer att förvalta och sedan lämna över till kommande generationer.
Vi har låtit oss styra av intressen som svikit sin plikt att förvalta detta arv och svikit sin plikt att överlämna ett bättre land till nästa generation. Ett sådant svek kan inte kallas för något annat än förräderi och dessa personer skall för alltid bära skammen av att vara förrädare.

Sverige åt svenskarna
svenskarna åt Sverige
– Per Albin Hansson

Sverige som provins

Den 1 januari 1995 gick Sverige från nationalstaten Sverige till att bli EU provinsen sverige. Detta må låta drastiskt men är ett faktum.

För att en nationalstat skall kunna kallas suverän krävs att man har kontroll över sin egen lagstiftning och sina territoriella gränser. Sverige har idag inget dera och kan därför inte längre anses vara en suverän nationalstat. Vi har degraderats till en provins i det nya statsbygget EU.

Svensk lag är underordnad EU lag, det vill säga att EU bestämmer över svensk lag. Vi kan stifta egna lagar så länge inte EU har något annat att säga, men säger EU något annat är det bara att lyda.

EU bygger mängder av övergripande strukturer, där de olika provinsernas institutioner ska införlivas. Inom ekonomi, försvar, rättsväsende, polis, listan är lång.

Dessa två faktum, att Sverige är en provins och att EUs statsbygge blir allt tydligare, gör att vi lättare kan analysera var sverige befinner sig och varför mycket av det som sker i svenskarnas vardag sker.

För när man vill bygga ett nytt land, så måste det gamla krossas. Detta följer gammalt kolonialt mönster. Förr så invaderade man länder med militär makt, men man har lärt sig att det finns billigare och snyggare sätt att ta ett land. Men principen är densamma, för att det nya skall lyckas måste det gamla förgöras.

Deras mål är att få oss att förakta vad vi själva är, dom säger att vi inte har en svensk historia, den svenska kulturen är töntig eller att det finns inget som heter svenskar.
Det är inte inte första gången dessa tekniker används mot folk runt vår värld.

Man vill splittra befolkningar, för att kunna styra. Det är en av anledningarna till att massinvandringen är en viktig del av EUs strategi för sitt nya statsbygge.

Det vi utsätts för är inte lösryckta händelser utan en bit av en fientlig strategi och när vi har detta klart för oss kan vi hitta vår väg åter till en suverän nationalstat.

Sveriges framtid som provins

Sverige var en nationalstat med en historisk och geografisk naturlig enhet. En nationalstat inom vilket vi kunde bygga en demokrati där medborgaren hade möjlighet att påverka sina villkor.

En nationalstat vars medborgare var knutna samman med naturliga band av historia och kultur. Imperier, vilket EU alltmer blir, hålls som bäst ihop av gemensamma intressen och i värsta fall av brutalt förtryck.

Nationalstaten är det enda sätt på vilket vi kan leva i en demokrati där vi har någon som helst förmåga att påverka vårt liv. Förutom att EU har ett gigantiskt demokratiskt underskott i hela sin struktur, kan vi titta på parlamentet, den enda institution som tillsätts av val. I EU parlamentet har Sverige 20 platser av 751, så även om så alla våra svenska parlamentariker vore överens om en viktig fråga för Sverige har de ingen förmåga att få igenom det.

Tidigare har det funnits vetorätt för länder för att kunna stoppa beslut, denna försvann i stora delar i samband med Lissabonfördraget och man strävar nu att ta bort det helt.

Vår framtid, i provinsen är en framtid fylld av våld, social orättvisa som maktlösa slavar.

Men vi röstade ju för att gå med

Innan vi tittar närmare på folkomröstningen så måste det klargöras en sak. Att jobba för, eller genomföra, ett övergivande av Sveriges suveränitet är inte en politisk åsikt, det är ett brott.
Det är alltså inte något som det överhuvudtaget skall röstas om.
Men om vi skall titta på folkomröstningen så genomfördes den i ett klimat av skrämsel. Sverige hade just genomgått en svår finanskris, där utländska spekulanter hade försatt Sverige i kris. Under hela valrörelsen var hotet att vi var så små att vi skulle lätt kunna råka ut för samma sak.

Hela etablissemanget, alla riksdagspartier utom V och MP, var på ja sidan. I princip alla fackföreningar och svenskt näringsliv stod enade för att slå spiken i kistan för Sverige som självständig nationalstat.
På sin sida hade man också största delen av media.

Hur kan man kalla en sådan omröstning demokratisk och rättvis?

Omröstningen var i sig felaktig, eftersom suveräniteten inte får ges bort. Därtill kommer de villkor under vilket valet skedde, som gör att det saknar betydelse hur valet slutade.

Sveriges vara som nationalstat är inget man kan rösta bort. Jag upprepar, det är inte en politisk åsikt, det är ett brott. Det är förräderi.

Sveriges framtid som självständig nation

Vi skall bygga en ny nationalstat, ett land som skall bli ett hem för Sveriges folk. Ett hem där vi demokratiskt får bestämma vår framtid.
Vi tänker på inget sätt tvinga på något annan land vårt sätt att leva, men vi skall bygga ett rättvist land som kan tjäna som en inspiration för förtryckta runt vår värld.

Ett Sverige där våra barn kan vara ute och kan se mot framtiden med glädje och hopp.
Ett Sverige där kvinnor kan känna sig trygga och inte behöva oroa sig för övergrepp.
Ett Sverige där ingen tvingas att leva som hemlös.
Ett Sverige som inte tolererar att folk blir fattigpensionärer.

Som nationalist är motståndet mot utländskt styre principiellt. Det innebär att även om så alla i EU parlamentet skulle ha samma politiska tillhörighet som mig så är EU lika fel. Sveriges folks öde skall bestämmas i den fria nationalstaten Sverige av Sveriges folk.
Det är inte en taktik utan den grundläggande principen. Lämnar du den är du inte längre en nationalist oavsett hur mycket du viftar med en flagga eller med vilka vackra ord du än vill dölja ditt svek.

Vägen till frihet

Frihet, det som tidigare generationer av vårt folk gått i döden för. Det som patrioter runt vår värld idag dör för. Frihet, detta vackra ord, vi hoppas och strävar efter att uppnå det utan att någon skall behöva dö för det i Sverige igen.

Men vi är inte naiva, vi vet vad det historiskt har kostat och vad det kan komma att kosta. Men vi vill göra allt vad som står i vår makt för att skapa det fredliga massmotståndet som gör det åtminstone möjligt att få ett oblodigt slut på denna förnedring.

Denna serie ämnar inte att gå in på strategi och taktik, det kommer vi att lägga ut senare.

Det viktigaste är att ni aldrig ger upp tron på att vi åter kommer leva i den fria nationalstaten Sverige, det är vår rätt.
De styrande vill få oss att tro att de lyckats pacificera oss, de vill få oss att glömma vår historia, men precis som våra tidigare generationer haft nära till upproret så har vi.
För precis som de visste sin rätt och tog sin rätt, så kommer vi.