Erik Gustaf Geijer: Fäderneslandets minnen

Vi vill på inget sätt påstå att författaren eller kulturpersonligheten om vilken artikeln handlar om hyser våra åsikter. Vi berättar om olika delar av svenskt kulturarv oavsett vilken åsikt utövaren än må ha.

Fädernesland, vars härliga minnen
fylla med vördnad ynglingens själ!
Fädernesland, ingiv våra sinnen
de dygder, som fostrat din ära, ditt väl!
Länge nog dina gravar svara,
vad du var och ej mer kan vara.
Hoppas ej blott på skuggornas röst!
Tala i dina ynglingars bröst!
Än återstår av fädernas lära
att leva som de och dö med ära.